Zasady użytkowania


Zasady korzystania z platformy e-learningowej Ilias (ProMentor)


 • Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na Platformie.


 • Dostęp do platformy ProMentor jest dla Użytkownika nieograniczony czasowo w trakcie pobierania nauki w Wyższej Szkole Handlowej, jednak nie dłużej niż do zakończenia roku akademickiego, w którym Użytkownik uzyskał dyplom ukończenia uczelni


 • Dostęp do materiałów oraz testów sprawdzających wiedzę może być ograniczony czasowo do okresów nauki, w których użytkownik realizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z Planem Nauczania.


 • Rejestracja i dostęp do platformy jest tworzony automatyczne dla użytkowników posiadających status Student.


 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika szkód spowodowanych korzystaniem z portalu e-learningowego, wynikających z przyczyn niezależnych od WSH.


 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika szkód spowodowanych niemożnością korzystania przez niego z portalu e-learningowego, wynikających z przyczyn niezależnych od WSH.


 • Za przyczyny niezależne od WSH uważa się w szczególności:


  • awarie transmisji na łączach teleinformatycznych, nadmiernego obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu dostawców internetowych.

  • przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Wyższa Szkoła Handlowa nie ponosi odpowiedzialności,

  • konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym, o których wcześniej poinformowano Użytkownika odpowiednim ogłoszeniem na stronach Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu,

  • okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.


 • Zabrania się wykorzystywania platformy e-learningowej przez Użytkownika w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, w szczególności zabrania się wykorzystywania platformy e-learningowej:


  • w sposób naruszający prawo lub dobre imię Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu oraz innych Użytkowników,

  • w sposób naruszający prawa osób trzecich,

  • używając treści obraźliwych lub wulgarnych.


 • Użytkownik ma obowiązek:


  • korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w sposób zgodny z prawem,

  • podać w formularzu i swoim profilu na platformie e-learningowej prawdziwe dane.


 • Użytkownik nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść kursu osobom trzecim bez zgody Uczelni


 • Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z platformy zostaną przekazane Użytkownikowi przed pierwszym logowaniem, po pierwszym zalogowaniu Użytkownik zobowiązany jest do zmiany indywidualnego hasła.


 • Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, na wniosek Użytkownika administrator platformy wygeneruje nowe hasło, Użytkownik jest zobowiązany do jego zmiany niezwłocznie po zalogowaniu.


 • Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu.


 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki swoich działań na Platformie.


 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do platformy e-learningowej z następujących przyczyn:


  • wykorzystywanie informacji znajdujących się na platformie e-learningowej w sposób mogący spowodować szkodę dla WSH, w szczególności kopiowanie materiałów służących do nauki online,

  • zaległości Użytkownika w płatnościach na rzecz WSH,

  • podejrzenie o korzystanie z platformy e-learningowej przez osoby trzecie podające login i hasło Użytkownika,

  • umieszczanie przez Użytkownika informacji łamiących prawo polskie,

  • nie przestrzeganie przez Użytkownika zasad etykiety,

  • zmiana statusu studenta na inny niż wymienione w pkt. 4 niniejszego zarządzenia.


 • Odblokowanie dostępu do platformy e-learningowej może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania, może wymagać przyznania Użytkownikowi nowego hasła dostępu.


 • Użytkownik powinien zgłosić wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem platformy e-learningowej na adres e-mail Administratora: admin@handlowa.eu.


 • Aktualna treść Regulaminu i każde dotychczasowe zmiany umieszczane są na Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w Wirtualnym Dziekancie